Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27-04-2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych, które obowiązuje od dnia 25-05-2018 roku

 

Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic – dalej Fundacja.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu:
fundacja@otcbezgranic.pl
ul. Zygmunta Augusta 20
85-082 Bydgoszcz
tel. 690-08-02-74
www.fundacjaotc.pl

 

Sposób pozyskiwania danych osobowych


Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa podczas kontaktu, złożenia ankiety, a także później, w związku z przelewami bankowymi dokonywanymi przez Państwa, a w przypadku osób współpracujących z Fundacją, dane pozyskaliśmy na podstawie aplikacji podczas rekrutacji, następnie oświadczeń koniecznych do zawarcia umowy oraz rozliczeń tej umowy.


Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celach niezbędnych do wykonania jakichkolwiek czynności, aby pomóc Państwu lub Państwu najbliższym, oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji, w tym do:
• umożliwienia pełnego kontaktu elektronicznego i telefonicznego pomiędzy Państwem a Fundacją;
• możliwości przyjmowania dokonywanych przez Państwa płatności za usługi;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy na realizację zajęć terapeutycznych;
• obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierujecie;
• kontaktowania się z Państwa, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym organizacja programów, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział;
• windykacja należności;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych na okres wymagany przez odrębne przepisy;
• przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


W przypadku nawiązania współpracy dane konieczne są w celu zawarcia umowy i w następstwie rozliczeń ubezpieczeniowo-podatkowych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie zgody.

 

Obowiązek podania nam swoich danych osobowych i ich zakres


Fundacja ma w swojej ofercie różne usługi. Nie do każdej wymagamy podawania danych osobowych, a także różnicujemy zakres tych danych w zależności od działań i ewentualnie dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami.
• w przypadku zwykłych konsultacji pozyskujemy numer telefonu, imię i nazwisko w celu nawiązania kontaktu i prowadzenia późniejszych rozmów;
• największy zakres jest wymagany, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym osobowych: adres e-mail, adres pocztowy, telefon -w celach kontaktowych, data urodzenia dziecka, oraz dane zawarte w ankiecie kwalifikacyjnej, dostępnej na stronie www.fundacjaotc.pl konieczne do oceny poziomu funkcjonowania dziecka, które ma zostać objęte terapią.
• w przypadku złożenia aplikacji na stanowisko pracownicze dane standardowe wymienione w CV (imię, nazwisko i dane kontaktowe), w późniejszym etapie dane istotne do zawarcia umowy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel) oraz dopełnienia obowiązku zgłoszenia do ZUS i oświadczenia podatkowego – celem ustalenia wysokości podatku i składek ZUS)
      Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będziecie mogli Państwo korzystać z terapii organizowanej przez Fundację, ani zostać jej współpracownikiem. 
       Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

Państwa uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Macie Państwo prawo:

• żądać sprostowania danych, gdy zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• żądać ich usunięcia oraz być zapomnianym, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację, lub gdy cofniecie swoją zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania lub zauważycie, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;


Wówczas dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.


• cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
• żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych gdy:
- zauważycie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe – możecie żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
- Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte, gdyż mogą być Państwu potrzebne, do obrony lub dochodzenia roszczeń;
• żądać przeniesienia danych lub ich wydania, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem, wówczas możecie Państwo żądać, aby dane przenieść do wskazanego przez Was innego ADO lub pozyskać na użytek własny w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu elektronicznego
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście,
- można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• uzyskać kopię danych osobowych, które zostały zebrane nie zależnie od formy ich przetwarzania (papierowej, elektronicznej) oraz podstawy prawnej na której są przetwarzane;
• wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dotychczasowy adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

Kontakt z Konsultantem


Zadzwoń Do Nas

690 080 274
Lub napisz
na nasz adres fundacja@otcbezgranic.pl

Przekaż darowiznę i pomóż dzieciom!!!

KRS   0000602773

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

 

siedziba:

ul. Zygmunta Augusta 20, 85-082 Bydgoszcz

wejście i parking od ul. Warszawskiej

 

NIP: 5542936522, REGON 363911766, KRS 0000602773

 

Tel. 690 080 274 e-mail: fundacja@otcbezgranic.pl

 

Konto Bankowe

mBank                93 1140 2004 0000 3502 7712 4049    

KONTAKT