STATUT

FUNDACJI „O TO CHODZI EDUKACJA BEZ GRANIC”

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „O To Chodzi Edukacja Bez Granic”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Cezarego Łukaszewicza,

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Emilię Chojnowską
w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy, ul. Stary Port 13, w dniu 19 grudnia 2015 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

1.  Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity
     Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z pózn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873) oraz niniejszego
     Statutu.
2.  Fundacja posiada osobowość prawną.
3.  Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Bydgoszcz.

 

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i znak Fundacji.

 

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

 

Misja działania Fundacji

§8

Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy, opartego o zdobycze naukowe z zakresu neurodydaktyki. Dostosowanego do potrzeb rodziców
i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, turystyczną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 9

1.  Celem Fundacji jest:

a) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

b) upowszechnianie wolnej edukacji demokratycznej, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się
z własnej woli w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku oraz zdobyczy naukowych
z zakresu neurodydaktyki.

c) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;

d) zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;

e) wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;

f) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;

g) działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacją społeczną;

h) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej, ekologicznej i prospołecznej;

i) działanie na rzecz integracji europejskiej;

j) działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei edukacji opartej o neurodydaktykę;

k) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;

l) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak 
i rodziców;

ł) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach
i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;

m) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym)

n) wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przewlekle chorych;

o) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności oraz osób z chorobami przewlekłymi;

p) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;

r) przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego;

s) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;

t) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

u) promocja i ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.  Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na wiek, płeć, rasę,  religię, narodowość   i status ekonomiczny i społeczny.

 

§ 10

1.  Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) tworzenie oraz prowadzenie szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego a także placówek i ośrodków o charakterze opiekuńczo – rehabilitacyjnym oferujących min. terapię
i rehabilitację grupową i indywidualną zarówno dla dzieci jak i dorosłych i innych zorganizowanych form aktywności realizujących lub wspierających cele Fundacji;

b) promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji;

c) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.;

d) korzystanie ze środków masowego przekazu ( prasa, radio, telewizja ) w celu rozpropagowania społecznej działalności na rzecz osób objętych wsparciem;

e) prowadzenie i wspieranie badań naukowych, zbieranie informacji i ich przetwarzanie, a także tworzenie opracowań i ich propagowanie;

f) pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji
i ich propagowanie;

g) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i dofinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również w formie internetowej (e-learningu); w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej wspólnie
z placówkami służby zdrowia i oświaty;

h) podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji, w szczególności by prawo wspierało tworzenie
i rozwój wolnych i demokratycznych szkół i środowisk edukacyjnych;

i) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń i staży prowadzonych w kraju i za granicą;

j) finansowanie i dofinansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;

k) zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji;

l) współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Fundacji;

ł) wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;

m) tworzenie materiałów dydaktycznych;

n) tworzenie platform wymiany informacji i propagowanie korzystania z nowych technologii;

o) animowanie wymiany doświadczeń w Polsce i za granicą;

p) prowadzenie badań naukowych;

r) aktywizację zawodową bezrobotnych poprzez organizowanie szkoleń;

s) organizowanie kolonii, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i innych osób; organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów i plenerów rehabilitacyjnych, turnusów instruktażowych oraz szkoleń a także wczasów rodzinnych, wycieczek, obozów i rajdów dla dzieci i dorosłych, dodatkowo organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, poprzez wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, w ramach określonych celami Fundacji

t) prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji;

u) udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji;

w) organizowanie i zapewnianie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji.

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

3. Działalność opisana w § 10 pkt. 1 może być prowadzona nieodpłatnie lub jako odpłatna 
  działalność pożytku publicznego.

4. Działania Fundacji nie mogą dotyczyć propagowania doktryn religijnych, sprawowania
  kultów religijnych oraz ideologii i programów politycznych.

 

§ 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać merytorycznie i finansowo polskim
i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 12

Majątek Fundacji stanowi kapitał, na który składają się środki finansowe określone w akcie założycielskim ustanawiającym Fundację w wysokości 1000 zł ( słownie jeden tysiąc zł), a także ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe uzyskane przez Fundację.

 

§ 13

1.  Dochodami Fundacji składającymi się na jej majątek są:

a) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;

b) dotacje, darowizny, spadki, odpisy podatników z 1%, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe i niemajątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;

c) odsetki bankowe;

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz;

e) dochody z płatnej działalności pożytku publicznego.

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.


§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn mogą być przeznaczone tylko zgodnie z ich założeniem.

     Dochody pochodzące ze spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko
z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

     Dochody pochodzące z odpisu 1% podatników mogą być  użyte wyłącznie na realizację celów Fundacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również angażować w swoją działalność wolontariuszy.

 

Władze Fundacji.

 

§ 16

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
2. Fundacja może posiadać organ kontroli wewnętrznej zwany Komisją Rewizyjną
3.  W Fundacji może być powołana Rada Programowa.

 

Zarząd Fundacji.

 

§ 17

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 3 do 5 Członków, w tym Prezesa
    Zarządu Fundacji. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.

2.  Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

3.  Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Fundacji.

4.  Członkowie Zarządu są powołani na czas nieokreślony.

5.  Członkostwo Członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.

6.  Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,

d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji,

§ 18

1. Zarząd Fundacji, pod kierownictwem Prezesa, kieruje działalnością Fundacji
     i reprezentuje ją na  zewnątrz.

2.  Zarząd Fundacji:

a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji;

b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych.

e) wytycza kierunki działania Fundacji;

f) przedstawia plany dotyczące działalności Fundacji;

g) zatwierdza sprawozdania finansowe Fundacji;

h) opiniuje i zatwierdza programy działania Fundacji;

i) powołuje komisje i komitety mogące działać przy Fundacji, nie będące jej organami statutowymi;

j) ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu oraz pracowników Fundacji oraz zasady i tryb jego wypłacania.

3.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać, z tytułu pełnionych funkcji wynagrodzenie.

4.  Szczegółowy sposób i zakres działania Zarządu Fundacji może zostać określony w Regulaminie Zarządu Fundacji uchwalonym przez Fundatora

 

§ 19

1.  Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej jednego członka zarządu pod warunkiem, że za przyjęciem uchwały głosuje Prezes  Zarządu i że wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie obrad Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

3. W przypadku równej ilości głosów Zarząd wstrzymuje się od głosowania na 24 godziny a następnie odwołuje się do ustanowionych podczas ufundowania Fundacji przez Fundatora Podstawowych Zasad Fundacji i ponownie głosuje w ich duchu mając na uwadze przede wszystkich dobro dzieci i trwałość prowadzonych przez Fundację działań.

4.  Fundator ustanawia niniejsze Podstawowe Zasady Fundacji

a) działania Fundacji nie mogą powodować negatywnych skutków dla dzieci i ich rodzin

b) nadrzędnym celem projektów prowadzonych przez Fundację nie może być przynoszenie zysku

c) trwałość w czasie prowadzonych przez Fundację działań w zakresie edukacji bez przemocy jest priorytetem nad indywidualnymi celami każdego z Członków Zarządu i Rady Programowej

5. W wyjątkowych przypadkach Zarząd może podjąć ponowne głosowanie szybciej niż po 24 godzinnej przerwie.

6.  Członkowie Zarządu dysponują po jednym głosie.

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji na wniosek Członka Zarządu.

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9. Do udziału w posiedzeniach Zarządu, Prezes Zarządu może zaprosić przedstawicieli podmiotów
i organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

10. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Komisja Rewizyjna  składa się z 1 do 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków składu Komisji Rewizyjnej  powołuje Zarząd.

 

§ 22

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1) kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Fundacji pod względem
    celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji oraz  sprawdzanie czy wnioski zostały wykonane;

3) prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu;

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Zarządem.

 

Rada Programowa Fundacji

§ 24

1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Fundacji, składa się z od 1 do 5 Członków. Rada Programowa Fundacji propaguje cele, dla których realizacji Fundacja została utworzona.

2. Rada Programowa Fundacji przedstawia Zarządowi Fundacji propozycje kierunków działania Fundacji,
a także opiniuje kwestie przedstawione jej przez Zarząd Fundacji.

3. W skład Rady Programowej Fundacji mogą być powoływane osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia na rzecz Fundacji lub wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie.

4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

5. Członkowie Rady Programowej Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który pozostaje
w stałym kontakcie z Zarządem Fundacji bądź osobą przez niego wyznaczoną.

§ 25

1. Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji na wniosek zgłoszony przez Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Fundacji.

3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady.

4. Uchwały mogą być podejmowane w drodze obiegowej.

5. Członkowie Rady Programowej Fundacji, pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

 

Zmiana Statutu

 

§ 26

1. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich postanowień Statutu w tym również celów Fundacji poza Podstawowymi Zasadami Fundacji.

2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zarządu Fundacji

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 27

1.  Dochody oraz majątek Fundacji nie zostaną w żadnej części wykorzystane ani przeznaczone do podziału pomiędzy Fundatora, Członków Zarządu czy innych osób, za wyjątkiem sytuacji, w których Fundacja ma prawo przyznać uzasadnione wynagrodzenie pracownikom, kontrahentom Fundacji, lub spłacić koszty poniesione na rzecz Fundacji w toku realizacji jej celów określonych w Statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu efektywnego urzeczywistnienia swych celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie, w wyniku którego doszłoby do znaczących zmian celów Fundacji nie jest możliwe. Decyzję
o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Zarząd  Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.  Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje Zarząd,    w formie jednomyślnej uchwały.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, określa równocześnie przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku Fundacji, z uwzględnieniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy
o fundacjach.

 

 

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 29

 1.  Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
 2.  Ministrem właściwym w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Minister właściwy do spraw   zabezpieczenia społecznego.
 3.  Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności.

 

 

 

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto w dniu 19-12-2015 r. z późniejszymi zmianami, ostatnio z dn. 03-04-2018

 

 

 

 

Sprawozdania finansowe.

Poniżej dokumenty Fundacji do pobrania (kliknij na nazwę dokumentu):

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Bilans Fundacji 2017 

Rachunek wyników 2017

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Bilans Fundacji 2016 

Rachunek wyników 2016

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2016

 

 

 

 • trening uspołeczniający – dla najmłodszych;
 • trening umiejętności społecznych i trening umiejętności praktycznych – dla dzieci szkolnych;
 • grupę wsparcia – dla rodzin dzieci z daną diagnozą;
 • wyjazdy wakacyjne również dla dzieci z problemami;
 • imprezy integracyjne z uwzględniem szczególnych podtrzeb naszych podopiecznych;
 • zajęcia terapii indywidualnej;
 • szkolenia i warsztaty tematyczne dla poszczególnych grup odbiorców;
 • punkt informacyjny dla osób poszukujących wiadomości, jak poruszać się po świecie mając  pod opieką dziecko z problemami;
 • mamy możliwość zorganizowania innej terapii wspomagajacej – jak np. terapii Integracji Sensorycznej SI, terapii ręki, kynoterapii, arteterapii, masażu, zajęć logopedycznych czy Biofeetbacku;
 • organizujemy zajęcia gimnastyczne np. z jogi dla dzieci, dla rodziców, dla osób starszych;
 • pomożemy w postawieniu diagnozy psychologicznej, SI, dietetycznej;
 • zrzeszamy darczyńców, którzy mogą liczyć na inne atrakcje organizowane przez Fundacje;
 • jesteśmy otwarci na propozycje, na wspólne działania na rzecz podopiecznych.

Władze Fundacji

 

Izabela Łukaszewicz    -   Prezes Zarządu

Lidia Kluszczyńska       -   Vice Prezes Zarządu

Cezary Łukaszewicz     -   Sekretarz

 

Ochrona Danych Osobowych – realizacja obowiązku informacyjnego.

 

Realizując obowiązek informacyjny dotyczący art. 24 ust 1, ustawy o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych Fundacji O To Chodzi Edukacja Bez Granic (Fundacja OTC) informuje :

           

Osoby korzystające ze stałego wsparcia Fundacji OTC zachowują prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację OTC.

Administratorem Państwa danych osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest :

                                   

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

ul. Zygmunta Augusta 20

85-082 Bydgoszcz

           

Dane osobowe przetwarzane są przez w/w Fundację wyłącznie w celach określonych przez jej statut, w związku z prowadzeniem zadań terapeutycznych, integracyjnych, ogólnorozwojowych a także rozwijania zainteresowań oraz organizowania czasu wolnego i wypoczynku.

 

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować na adres e-mail: fundacja@octbezgranic.pl

.

NASI DARCZYŃCY

DLA CIEBIE POKONAMY GRANICE Misją Fundacji jest upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez przemocy, opartego o zdobycze naukowe z zakresu neurodydaktyki. Dostosowanego do potrzeb rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, turystyczną, charytatywną  działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic zaprasza bez względu na płeć, wiek, status społeczny, diagnozę czy religię.

Pomagamy różnym ludziom, jesteśmy też dla Ciebie i Twojej Rodziny.

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

Kontakt z Konsultantem


Zadzwoń Do Nas

690 080 274
Lub napisz
na nasz adres fundacja@otcbezgranic.pl

Przekaż darowiznę i pomóż dzieciom!!!

KRS   0000602773

Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic

 

siedziba:

ul. Zygmunta Augusta 20, 85-082 Bydgoszcz

wejście i parking od ul. Warszawskiej

 

NIP: 5542936522, REGON 363911766, KRS 0000602773

 

Tel. 690 080 274 e-mail: fundacja@otcbezgranic.pl

 

Konto Bankowe

mBank                93 1140 2004 0000 3502 7712 4049    

KONTAKT